بوت کمپ های منتخب پردیس علم و فناوری بامد در مسابقه ای برای ورود به بازار کار فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت کردند.

بوت کمپرهای دانش و فناوری صبحگاهی برای ورود به بازار کار ICT ارزیابی شدند

گزارش کردن