آزمون جامع گردشگری ایران با نقش مجموعه دانش بنیان «دانش و فناوری بامدات» به عنوان مجری و تامین کننده نرم افزارهای بومی، زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در روز جمعه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. بود. و شرکت مادر انحصاری ایران تورز و سفر.

برگزاری آزمون جامع گردشگری با همکاری مجتمع علم و فناوری BAMD و نرم افزار بومی

گزارش کردن